Muhasebeci Kimdir? Muhasebeci Olma Şartları Nelerdir?

muhasebeci nedir

Kanun hükümlerine göre muhasebe mesleği icrasını adalet kazananlara “Serbest Muhasebeci Malî Müşavir”, “Yeminli Malî Müşavir” denir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir: Konusu, serbest muhasebecilerin yaptığı tüm faaliyetleri yapabilmenin birlikte; işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak ve geliştirmek, finans ve mali mevzuat konularında danışmanlık yapmaktır. Mali tabloları, raporları ve beyannameleri düzenlemesinin yanında, bilirkişilik de yapabilir. Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için; hukuk, ekonomi, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, halk yönetimi ve siyasal bilimler dallarından birinde 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan insanlar, 3 yıllık muhasebe stajının yanı dizi meslek sınavını da başarmış olmak durumundadır.

Yeminli Mali Müşavir: Yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci mali müşavirlerin yaptığı danışmanlık ve denetim faaliyetleri beraberinde, onay işlemlerini de yapma yetkisine sahiptir. tasdik faaliyeti bilhassa vergi beyannameleri ile ekleri ve mali tablolarla ilgili şekilde yapılıyor. Yeminli mali müşavir olabilmek için en az 10 sene serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmış olmak ve mesleki sınavını kazanmış olmak şartı aranır. Yeminli mali müşavirler muhasebe işlemi yapamazlar.

Not: 22 Mayıs 2015, 29363 sayılı resmi gazete ile; “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” metninden, “Serbest Muhasebecilik” ve “Serbest Muhasebeci” ibareleri çıkarıldı.

Mali Müşavir Nasıl Olunur:

Meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır:
a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).
b) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
c) halk haklarından mahrum bulunmamak.
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar bile ağır hapis ya da 5 yıldan çok hapis ya da zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas benzeri yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ya da Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı yahut vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak.
e) Ceza ve ya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.
f) İş şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

Mali müşavir olmanın şartları:
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, halk yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim verici fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca onay edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak ya da başka öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla birlikte bu fıkrada belirtilen ilim sahalarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.
b) Staj amacıyla serbest muhasebeci malî müşavir ve ya yeminli malî müşavir birlikte iki sene çalışmış olmak.
c) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak.
türkiye genelinde malî denetim oluşturan halk bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren halk kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık konularda en az 8 yıl öğretim üyesi yada görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için imtihan şartı aranmaz.
d) Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak.

Yeminli mali müşavir olmanın şartları:

a) En az on sene serbest muhasebeci malî müşavirlik yapmış olmak,
b) Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak,
c) Yeminli malî müşavir ruhsatını almış olmak, şartları aranır.
şu kadar ki, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu müessese ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile yasa, ekonomi, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği yahut görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci malî müşavirlikte geçmiş zaman olarak kabul edilir. Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve meslekî yeterlilik sınavını vermiş olanlar ile yukarıda sayılan konularda profesörlük unvanı almış bulunanlar için imtihan şartı aranmaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir